Kokeshi Chess Pieces | Kokess Nebuta | Aomori Prefecture | 1925 Kokeshi Chess Pieces | Kokess Nebuta | Aomori Prefecture | 1925

Traditional Kokeshi-Based Toy

Kokeshi Chess Pieces | Kokess Nebuta | Aomori Prefecture | 1925


Age:1925