“Thunder God” | Raijin Dice Kaminaru, Sama | 1980 “Thunder God” | Raijin Dice Kaminaru, Sama | 1980

Vintage Interactive Toys

“Thunder God” | Raijin Dice Kaminaru, Sama | 1980


Age:1980